ตัวชี้วัดของงานศูนย์คอมพิวเตอร์

  1. ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80
  2. ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อบริการด้านการแก้ปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80
  3. มีการติดตั้งและใช้งานซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนคิดเป็นร้อยละ 95
  4. มีแผนงานด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของโรงเรียนและปฏิบัติตามแผนร้อยละ 100
  5. โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีการปรับปรุงหรือพัฒนาขึ้นใหม่เพื่อนำมาใช้สำหรับการบริหารจัดการและการเรียนการสอนจำนวนไม่น้อยกว่า 2 ระบบ
  6. พัฒนาเว็บไซต์ภายใต้โดเมน mwit.ac.th ให้รองรับและครอบคลุมกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยตรงตามมาตรฐานของ W3C กำหนด