ภารกิจงานพัฒนาและบริหารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

  1. วางแผน วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนาและบริหารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียนให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สุงสุด
  2. กำกับ ควบคุม ดูแล วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา และติดตั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ในส่วนที่มีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจากภายนอก
  3. กำกับ ควบคุม ดูแล ติดตั้ง ทดสอบระบบ ตลอดจนบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโรงเรียน
  4. จัดทำคู่มือและอบรมการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับผู้ใช้งาน
  5. ศึกษาค้นคว้าเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ
  6. ให้คำปรึกษาและบริการวิชาการด้านการพัฒนาระบบ ตลอดจนการอบรมให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ แก่บุคลากร