ภารกิจงานระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

  1. วิเคราะห์ วางแผน ออกแบบและบริหารจัดการ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และโทรศัพท์
  2. จัดหาและบริการการใช้งานวงจรเช่าคู่สายอินเทอร์เน็ต ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศให้สอดคล้องต่อปริมาณการใช้งานอย่างมีเสถียรภาพและคุ้มค่า
  3. การบริหารจัดการหมายเลขไอพีแอดเดรส การจำลองเครือข่าย(VLAN) การจัดการจราจรทางเน็ตเวิร์ค(Network Traffic Management) เพื่อให้การใช้งานเน็ตเวิร์คมีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ
  4. ดูแล และพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารเทศ ทั้งการโจมตีจากภายในโรงเรียน และภายนอกโรงเรียน เช่น การป้องกันไวรัสสำหรับระบบรวม(Anti-Virus Gateway) การป้องกันผู้บุกรุกจากภายนอก(Firewall), การกรองอีเมล์(Anti-Spam mail)
  5. วางแผน เตรียมการและพัฒนาระบบเครื่องแม่ข่าย Server System, Storage System, Backup System ให้สามารถรองรับต่อการใช้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
  6. ดูแล และพัฒนาระบบให้บริการเว็บไซต์ (Web Server) ระบบให้บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Mail Server) ระบบให้บริการฐานข้อมูล(Database Server) และระบบเครื่องแม่ข่ายอื่นๆ ให้สามารถรองรับการใช้งานได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง
  7. จัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ที่จำเป็นและเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์ ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ให้สามารถรองรับการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด
  8. วางแผน ดูแลปรับปรุงเครื่องลูกข่าย PC, Notebook รวมถึงอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ ให้สามารถรองรับต่อการใช้งานของโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  9. บริหารจัดการซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ เพื่อเอื้ออำนวยต่อการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารและการบริการของบุคลากร และส่วนงานต่างๆ
  10. ดูแลบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้สอดคล้องกับนโยบายภาครัฐ ในด้านพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ ๒๕๕๐