พันธกิจของศูนย์คอมพิวเตอร์

  1. เสนอแนวนโยบายและแผนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของโรงเรียน ให้มีเอกภาพรวมทั้งโรงเรียน
  2. กำหนดกลยุทธ์การส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานของโรงเรียน พัฒนางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามภาระกิจที่รับผิดชอบ โดยใช้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือสำคัญในการปฏิบัติงาน
  3. วางมาตรฐานและกำกับการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร เพื่อประโยชน์การเชื่อมโยงฐานข้อมูลด้านบุคคล งบประมาณ วิชาการ นักเรียน ให้เป็นระบบในภาพรวม
  4. บริหารจัดการพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ควบคุมดูแลอุปกรณ์ต่อพ่วง ให้บริการทางวิชาการในรูปการให้คำปรึกษา แนะนำแก่หน่วยงานต่างๆ ในการพัฒนาระบบสารสนเทศ
  5. พัฒนาและปรับปรุงแผนแม่บทการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT Master Plan) นโยบายความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ (IT Security Policy) และแผนบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
  6. กำหนดยุทธศาสตร์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด และแผนการปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของโรงเรียน รวมทั้งติดตามประเมินผลการปฏบัติงานตามแผน จัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปี และสรุปผลการประเมินเพื่อนำมาพัฒนาและปรับปรุงแก้ไข