Moodle Tutorial

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้จัดทำวีดีโอสอนวิธีการใช้งานฟังก์ชั่นต่างๆ ของระบบ Moodle ขึ้นเพื่อให้ครูผู้สอนสามารถทบทวนขั้นตอนการใช้งานต่างๆ ได้ด้วยตนเอง ทั้งนี้หากมีข้อผิดพลาดหรือต้องการวีดีโอการใช้งานฟังก์ชั่นอื่นๆ สามารถติดต่อได้ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์

[embedyt]https://www.youtube.com/watch?listType=playlist&width=560&height=315&list=PLJFF321NFU7udq1I4EsRWIsbAqGLQaOO9&plindex=0&layout=gallery[/embedyt]