Moodle Tutorial

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้จัดทำวีดีโอสอนวิธีการใช้งานฟังก์ชั่นต่างๆ ของระบบ Moodle ขึ้นเพื่อให้ครูผู้สอนสามารถทบทวนขั้นตอนการใช้งานต่างๆ ได้ด้วยตนเอง ทั้งนี้หากพบข้อผิดพลาดหรือต้องการวีดีโอการใช้งานฟังก์ชั่นอื่นๆ สามารถแจ้งศูนย์คอมพิวเตอร์เพื่อดำเนินการต่อไป