ข้อมูลบุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์

งานระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

F2-Nirutt

ชื่อ: นายนิรุตต์ ทองโสภา
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ชำนาญการ
การศึกษา: ระดับปริญญาตรี หลักสูตร วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์
โทรศัพท์: 028267007 หรือ 028267000 ต่อ 8007
อีเมล: nirutt.tsp@mwit.ac.th
สถานะปัจจุบัน: ปฏิบัติงานดูแลเครื่องแม่ข่าย

ชื่อ: นายธนา พิทยานุกิจ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
การศึกษา:ระดับปริญญาตรี หลักสูตร วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(นานาชาติ)
โทรศัพท์: 028267009 หรือ 028267000 ต่อ 8009
อีเมล: thana.pia@mwit.ac.th
สถานะปัจจุบัน: ปฏิบัติงานดูแลระบบเครือข่าย

ชื่อ: นายชูทรัพย์ อำนวยทรัพย์
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ชำนาญการ
การศึกษา: ระดับปริญญาตรี หลักสูตร วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์
โทรศัพท์: 028497008 หรือ 028497000 ต่อ 8008
อีเมล: chusup.ans@mwit.ac.th
สถานะปัจจุบัน: ปฏิบัติงานซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง

งานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

F7-thitinut

ชื่อ: นายฐิติณัฐ นภาวรรณ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ชำนาญการ
การศึกษา: ระดับปริญญาตรี หลักสูตร วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(นานาชาติ)
โทรศัพท์: 028267006 หรือ 028267000 ต่อ 8006
อีเมล: thitinut.npw@mwit.ac.th
สถานะปัจจุบัน: ปฏิบัติงานดูแลและพัฒนาเว็บไซต์ของโรงเรียน

ชื่อ: นายกลางใจ ธรรมนาม
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
การศึกษา: ระดับปริญญาตรี หลักสูตร วท.บ.
โทรศัพท์: 028267004 หรือ 028267000 ต่อ 8004
อีเมล: klangjia.tmn@mwit.ac.th
สถานะปัจจุบัน: ปฏิบัติงานพัฒนาระบบงาน

 

ชื่อ: นายตวงสิทธิ์ ธิราบุตร
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
การศึกษา: ระดับปริญญาตรี หลักสูตร วท.บ.
โทรศัพท์: 028267005 หรือ 028267000 ต่อ 8005
อีเมล: tuangsit.tir@mwit.ac.th
สถานะปัจจุบัน: ปฏิบัติงานพัฒนาระบบงาน