ข้อมูลบุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์

งานระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

F2-Nirutt

ชื่อ: นายนิรุตต์ ทองโสภา
ตำแหน่ง: ผู้ชำนาญการ
การศึกษา: ระดับปริญญาตรี หลักสูตร วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์
โทรศัพท์: 028497007 หรือ 028497000 ต่อ 8007
อีเมล: nirutt@mwit.ac.th
สถานะปัจจุบัน: ปฏิบัติงานดูแลเครื่องแม่ข่ายและระบบเครือข่าย

ชื่อ: นายชูทรัพย์ อำนวยทรัพย์
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
การศึกษา: ระดับปริญญาตรี หลักสูตร วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์
โทรศัพท์: 028497008 หรือ 028497000 ต่อ 8008
อีเมล: choo_ans@mwit.ac.th
สถานะปัจจุบัน: ปฏิบัติงานซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง

งานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

F7-thitinut

ชื่อ: นายฐิติณัฐ นภาวรรณ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
การศึกษา: ระดับปริญญาตรี หลักสูตร วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(นานาชาติ)
โทรศัพท์: 028497006 หรือ 028497000 ต่อ 8006
อีเมล: thitinutn_mwit@mwit.ac.th
สถานะปัจจุบัน: ปฏิบัติงานดูแลและพัฒนาเว็บไซต์ของโรงเรียน