รายชื่อซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ที่สามารถติดตั้งได้สำหรับบุคลากรภายในโรงเรียน

ตามที่โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์  มีนโยบายในการติดตั้งโปรแกรมสิขสิทธิ์เพื่อใช้งานภายในองค์กร  โดยมีศูนย์คอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เป็นผู้ควบคุมดูแล ทั้งนี้เพื่อให้บุคลากรภายในโรงเรียนทราบถึงรายชื่อซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ที่สามารถนำเครื่องคอมพิวเตอร์มาติดตั้งได้ ศูนย์คอมพิวเตอร์ฯ จึงขอแจ้งรายชื่อซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์โดยมีรายการดังนี้

[table width ="100%" style =" table-hover" responsive ="false"]
[table_head]
[th_column]สัญลักษณ์ซอฟต์แวร์[/th_column]
[th_column]ชื่อซอฟต์แวร์[/th_column]
[th_column]ชนิดซอฟต์แวร์[/th_column]
[/table_head]
[table_body]
[table_row]
[row_column]windows-7-logo[/row_column]
[row_column]Microsoft Windows 7[/row_column]
[row_column]ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการ[/row_column]
[/table_row]
[table_row]
[row_column]Folders-OS-Windows-8-Metro-icon[/row_column]
[row_column]Microsoft Windows 8/8.1[/row_column]
[row_column]ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการ[/row_column]
[/table_row]
[table_row]
[row_column]Windows-10-icon-150x150[/row_column]
[row_column]Microsoft Windows 10[/row_column]
[row_column]ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการ[/row_column]
[/table_row]
[table_row]
[row_column]Word[/row_column]
[row_column]Microsoft Word[/row_column]
[row_column]ซอฟต์แวร์สำหรับปฏิบัติงาน[/row_column]
[/table_row]
[table_row]
[row_column]Excel[/row_column]
[row_column]Microsoft Excel 2007 - 2013[/row_column]
[row_column]ซอฟต์แวร์สำหรับปฏิบัติงาน[/row_column]
[/table_row]
[table_row]
[row_column]PowerPoint[/row_column]
[row_column]Microsoft PowerPoint 2007 - 2013[/row_column]
[row_column]ซอฟต์แวร์สำหรับปฏิบัติงาน[/row_column]
[/table_row]
[table_row]
[row_column]Access[/row_column]
[row_column]Microsoft Access 2007 - 2013[/row_column]
[row_column]ซอฟต์แวร์สำหรับปฏิบัติงาน[/row_column]
[/table_row]
[table_row]
[row_column]Lync[/row_column]
[row_column]Microsoft Lync[/row_column]
[row_column]ซอฟต์แวร์สำหรับปฏิบัติงาน[/row_column]
[/table_row]
[table_row]
[row_column]Outlook[/row_column]
[row_column]Microsoft Outlook 2007 - 2013[/row_column]
[row_column]ซอฟต์แวร์สำหรับปฏิบัติงาน[/row_column]
[/table_row]
[table_row]
[row_column]Visio[/row_column]
[row_column]Microsoft Visio[/row_column]
[row_column]ซอฟต์แวร์สำหรับปฏิบัติงาน[/row_column]
[/table_row]
[/table_body]
[/table]
[table width ="100%" style =" table-hover" responsive ="false"]
[table_head]
[th_column]สัญลักษณ์ซอฟต์แวร์[/th_column]
[th_column]ชื่อซอฟต์แวร์[/th_column]
[th_column]ชนิดซอฟต์แวร์[/th_column]
[/table_head]
[table_body]
[table_row]
[row_column]adobe-acrobat-reader-dc[/row_column]
[row_column]Acrobat DC[/row_column]
[row_column]ซอฟต์แวร์สำนักงาน[/row_column]
[/table_row]
[table_row][row_column]ps[/row_column]
[row_column]Photoshop[/row_column]
[row_column]ซอฟต์แวร์จัดทำสื่อ[/row_column]
[/table_row]
[table_row]
[row_column]ai[/row_column]
[row_column]Illustrator[/row_column]
[row_column]ซอฟต์แวร์จัดทำสื่อ[/row_column]
[/table_row]
[table_row]
[row_column]lr[/row_column]
[row_column]Lightroom[/row_column]
[row_column]ซอฟต์แวร์จัดทำสื่อ[/row_column]
[/table_row]
[table_row]
[row_column]id[/row_column]
[row_column]InDesign[/row_column]
[row_column]ซอฟต์แวร์จัดทำสื่อ[/row_column]
[/table_row]
[table_row]
[row_column]pr[/row_column]
[row_column]Premiere Pro[/row_column]
[row_column]ซอฟต์แวร์จัดทำสื่อ[/row_column]
[/table_row]
[table_row]
[row_column]ae[/row_column]
[row_column]After Effects[/row_column]
[row_column]ซอฟต์แวร์จัดทำสื่อ[/row_column]
[/table_row]
[table_row]
[row_column]dw[/row_column]
[row_column]Dreamweaver[/row_column]
[row_column]ซอฟต์แวร์จัดทำสื่อ[/row_column]
[/table_row]
[table_row]
[row_column]mu[/row_column]
[row_column]Muse[/row_column]
[row_column]ซอฟต์แวร์จัดทำสื่อ[/row_column]
[/table_row]
[table_row]
[row_column]fl[/row_column]
[row_column]Flash Professional[/row_column]
[row_column]ซอฟต์แวร์จัดทำสื่อ[/row_column]
[/table_row]
[table_row]
[row_column]au[/row_column]
[row_column]Audition[/row_column]
[row_column]ซอฟต์แวร์จัดทำสื่อ[/row_column]
[/table_row]
[table_row]
[row_column]br[/row_column]
[row_column]Bridge[/row_column]
[row_column]ซอฟต์แวร์จัดทำสื่อ[/row_column]
[/table_row]
[table_row]
[row_column]an[/row_column]
[row_column]Edge Animate[/row_column]
[row_column]ซอฟต์แวร์จัดทำสื่อ[/row_column]
[/table_row]
[/table_body]
[/table]

หากบุคลากรภายในโรงเรียนประสงค์จะทำการติดตั้งซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ดังกล่าวจะต้องกรอกแบบฟอร์มขอรับบริการงานศูนย์คอมพิวเตอร์

แบบฟอร์มขอรับบริการติดตั้งซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์
102.2 KiB
1168 Downloads
Details
โดยกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มให้ครบถ้วนพร้อมระบุซอฟต์แวร์ที่ต้องการติดตั้งจากนั้นนำแบบฟอร์มและเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ต้องการให้ติดตั้งมารับบริการที่ห้องศูนย์คอมพิวเตอร์ อาคารมหิดลวิทยานุสรณ์ 1 ชั้น 2 ทั้งนี้หากเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ต้องการให้ติดตั้งซอฟต์แวร์เป็นชนิดตั้งโต๊ะสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ได้ที่หมายเลขภายใน 8006 – 8008 ในเวลาทำการ