รายชื่อซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ที่สามารถติดตั้งได้สำหรับบุคลากรภายในโรงเรียน

ตามที่โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์  มีนโยบายในการติดตั้งโปรแกรมสิขสิทธิ์เพื่อใช้งานภายในองค์กร  โดยมีศูนย์คอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เป็นผู้ควบคุมดูแล ทั้งนี้เพื่อให้บุคลากรภายในโรงเรียนทราบถึงรายชื่อซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ที่สามารถนำเครื่องคอมพิวเตอร์มาติดตั้งได้ ศูนย์คอมพิวเตอร์ฯ จึงขอแจ้งรายชื่อซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์โดยมีรายการดังนี้


สัญลักษณ์ซอฟต์แวร์ ชื่อซอฟต์แวร์ ชนิดซอฟต์แวร์
windows-7-logo Microsoft Windows 7 ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการ
Folders-OS-Windows-8-Metro-icon Microsoft Windows 8/8.1 ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการ
Windows-10-icon-150x150 Microsoft Windows 10 ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการ
Word Microsoft Word ซอฟต์แวร์สำหรับปฏิบัติงาน
Excel Microsoft Excel 2007 - 2013 ซอฟต์แวร์สำหรับปฏิบัติงาน
PowerPoint Microsoft PowerPoint 2007 - 2013 ซอฟต์แวร์สำหรับปฏิบัติงาน
Access Microsoft Access 2007 - 2013 ซอฟต์แวร์สำหรับปฏิบัติงาน
Lync Microsoft Lync ซอฟต์แวร์สำหรับปฏิบัติงาน
Outlook Microsoft Outlook 2007 - 2013 ซอฟต์แวร์สำหรับปฏิบัติงาน
Visio Microsoft Visio ซอฟต์แวร์สำหรับปฏิบัติงาน

สัญลักษณ์ซอฟต์แวร์ ชื่อซอฟต์แวร์ ชนิดซอฟต์แวร์
adobe-acrobat-reader-dc Acrobat DC ซอฟต์แวร์สำนักงาน
ps Photoshop ซอฟต์แวร์จัดทำสื่อ
ai Illustrator ซอฟต์แวร์จัดทำสื่อ
lr Lightroom ซอฟต์แวร์จัดทำสื่อ
id InDesign ซอฟต์แวร์จัดทำสื่อ
pr Premiere Pro ซอฟต์แวร์จัดทำสื่อ
ae After Effects ซอฟต์แวร์จัดทำสื่อ
dw Dreamweaver ซอฟต์แวร์จัดทำสื่อ
mu Muse ซอฟต์แวร์จัดทำสื่อ
fl Flash Professional ซอฟต์แวร์จัดทำสื่อ
au Audition ซอฟต์แวร์จัดทำสื่อ
br Bridge ซอฟต์แวร์จัดทำสื่อ
an Edge Animate ซอฟต์แวร์จัดทำสื่อ

หากบุคลากรภายในโรงเรียนประสงค์จะทำการติดตั้งซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ดังกล่าวจะต้องกรอกแบบฟอร์มขอรับบริการงานศูนย์คอมพิวเตอร์

แบบฟอร์มขอติดตั้งโปรแกรมลิขสิทธิ์
102.6 KiB
343 Downloads
Details
 โดยกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มให้ครบถ้วนพร้อมระบุซอฟต์แวร์ที่ต้องการติดตั้งจากนั้นนำแบบฟอร์มและเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ต้องการให้ติดตั้งมารับบริการที่ห้องศูนย์คอมพิวเตอร์ อาคารมหิดลวิทยานุสรณ์ 1 ชั้น 2 ทั้งนี้หากเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ต้องการให้ติดตั้งซอฟต์แวร์เป็นชนิดตั้งโต๊ะสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ได้ที่หมายเลขภายใน 8006 – 8008 ในเวลาทำการ สำหรับ Software Adobe Creative Cloud ขอสงวนสิทธิ์สำหรับติดตั้งให้กับบุคลากรครูและเจ้าหน้าที่เท่านั้น