การเข้าใช้งานระบบบันทึกประวัติส่วนตัวนักเรียน

เนื่องจากศูนย์คอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้พัฒนาระบบบันทึกประวัติส่วนตัวนักเรียนขึ้นใหม่เพื่อจัดเก็บข้อมูลประวัติของนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ โดยระบบจะเปิดให้ทำการกรอกข้อมูลตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน 2560 ถึงวันที่ 7 มิถุนายน 2560 โดยขอให้นักเรียนทุกระดับชั้นทำการปรับปรุงข้อมูลส่วนตัวของนักเรียนใน ระบบบันทึกประวัติส่วนตัวนักเรียน ให้เป็นปัจจุบัน ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนสามารถกรอกข้อมูลได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง ศูนย์คอมพิวเตอร์จึงได้จัดทำคู่มือการใช้งานระบบ

คู่มือระบบบันทึกประวัติส่วนตัวนักเรียน
640.8 KiB
225 Downloads
Details

ทั้งนี้หากนักเรียนมีการแก้ไขข้อมูลในระบบขอให้นักเรียนส่งคำร้อง (Commit Profile) หลังกรอกเสร็จทุกครั้ง โดยข้อมูลที่แก้ไขจะถูกบันทึกเข้าสู่ระบบเมื่อผ่านการยืนยันจากผู้ดูแลระบบ หากนักเรียนพบปัญหาในการเข้าใช้งาน สามารถแจ้งปัญหาได้ที่ห้องศูนย์คอมพิวเตอร์ อาคารมหิดลวิทยานุสรณ์ 1 ชั้น 2 เวลา 8.30 – 16.30 น. วันจันทร์ถึงศุกร์เว้นวันหยุดราชการ