สำรวจความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของศูนย์คอมพิวเตอร์ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

survey_58

ศูนย์คอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้จัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการของศูนย์คอมพิวเตอร์ขึ้นเพื่อประเมินคุณภาพการให้บริการในด้านต่างๆ รวมไปถึงการสำรวจคุณภาพโดยรวมของระบบ

ทั้งนี้ขอความร่วมมือบุคลากรภายในโรงเรียนในการทำแบบสำรวจเพื่อจะนำผลการสำรวจที่ได้ไปปรับปรุงพัฒนางานให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 

ขอบคุณครับ

ศูนย์คอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

 

[button style=”btn-default btn-sm” icon=”glyphicon glyphicon-tasks” align=”left” iconcolor=”#000″ type=”link” target=”true” title=”ทำแบบสำรวจคลิกที่นี่” link=”https://cc.mwit.ac.th/evaluation/cc/”]