สำรวจความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของศูนย์คอมพิวเตอร์ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

survey_58

ศูนย์คอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้จัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการของศูนย์คอมพิวเตอร์ขึ้นเพื่อประเมินคุณภาพการให้บริการในด้านต่างๆ รวมไปถึงการสำรวจคุณภาพโดยรวมของระบบ

ทั้งนี้ขอความร่วมมือบุคลากรภายในโรงเรียนในการทำแบบสำรวจเพื่อจะนำผลการสำรวจที่ได้ไปปรับปรุงพัฒนางานให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 

ขอบคุณครับ

ศูนย์คอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

 

ทำแบบสำรวจคลิกที่นี่