การตั้งค่าอุปกรณ์บนระบบเครือข่ายไร้สายมาตรฐาน IEEE 802.1x (SSID: MWITS)

ศูนย์คอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้มีการพัฒนาระบบเครือข่ายไร้สายใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความสะดวกในการใช้งานให้กับบุคลากรของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์โดยได้ปรับเปลี่ยนระบบเครือข่ายไร้สายของโรงเรียนเป็นระบบมาตรฐาน IEEE 802.1x ซึ่งมีความเสถียรและความปลอดภัยที่สูงขึ้น ทั้งนี้เพื่อเพิ่มความสะดวกในการตั้งค่าด้วยตนเองของผู้ใช้งาน ศูนย์คอมพิวเตอร์ได้จัดทำคู่มือสำหรับตั้งค่าในแต่ละอุปกรณ์ประกอบด้วย

801

อุปกรณ์กลุ่ม Smart Phone และ Tablet

เครื่องคอมพิวเตอร์พกพาและตั้งโต๊ะ

คู่มือฉบับสมบูรณ์ (รวมทุกอุปกรณ์)

หากบุคลากรพบปัญหาในการตั้งค่าอุปกรณ์หรือไม่สามารถตั้งค่าได้ด้วยตนเองสามารถนำอุปกรณ์ของท่านมาขอรับบริการตั้งค่าได้ที่ห้องศูนย์คอมพิวเตอร์ อาคารมหิดลวิทยานุสรณ์ 1 ชั้น 2 เวลา 8.30 – 16.30 น. วันจันทร์ถึงศุกร์เว้นวันหยุดราชการ หากมีการปรับปรุงหรือเพิ่มอุปกรณ์ที่รองรับจะทำการแจ้งให้ทราบอีกครั้ง