เชิญครูทุกท่านเข้าอบรมในหัวข้อการใช้งานซอฟต์แวร์ Moodle เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน

เรียนเชิญคุณครูทุกท่านเข้าร่วมอบรมการใช้งานซอฟต์แวร์ Moodle เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน โดยคณะวิทยากรจากศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

วันพุธที่ 6 พฤษภาคม 2558 เวลา 9.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม ดร.โกวิท วรพิพัฒน์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2558 เวลา 9.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม ดร.โกวิท วรพิพัฒน์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

หากมีการเปลี่ยนแปลงหรือรายละเอียดเพิ่มเติมจะทำการแจ้งให้ทราบอีกครั้ง ขอบคุณครับ