การปรับปรุงระบบโทรศัพท์ภายในของโรงเรียน

ตามที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มีภารกิจดูแลระบบโทรศัพท์ของโรงเรียน  ทั้งนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งาน ศูนย์คอมพิวเตอร์ฯ ได้ทำการจัดกลุ่มระบบโทรศัพท์ภายในตามสาขาวิชา/ฝ่ายงานต่างๆ โดยครูและเจ้าหน้าที่ในแต่ละสาขาวิชา/ฝ่ายงานสามารถกด *73 หรือ #73 เพื่อทำการดึงสายสนทนา (รับสายแทน) จากเครื่องอื่นๆ ภายในสาขาวิชา/ฝ่ายงานเดียวกันได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *